Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Upis objekta u katastar

Što je upis objekta

Upis / uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje ...)

Zašto se objekti moraju evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi?

Objekt je važno evidentirati zbog:

 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • kupnje ili pridaje nekretnine ('čisti' papiri)
 • legaliziranja objekta
 • etažiranja objekata
 • hipoteke

Elaborat upisa objekta

Da bi se objekt evidentirao u katastru i zemljišnoj knjizi, geodetski stručnjak mora izraditi geodetski elaborat za evidentiranje podataka o građevinama.

Postupak upisa građevine

Nakon što se predmetna parcela s pripadajućim objektom snimi, dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju u CAD programima. Prilikom formiranja geodetskog elaborata iskazuje se površine pod objektom i dvorištem. Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru u katastar. Nakon pregleda, katastar ovjerava geodetski elaborat i provodi promjene u katastarskom planu i operatu – evidentira novonastalo stanje.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu, koji su sastavni dio geodetskog elaborata, Ured za katastar po protokolu šalje na grunotvnicu (zemljišnu knjigu). Prijavnim listovima se evidentiraju promjene na predmetnim parcelama u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda te se stanje na katastru usklađuje sa stanjem na zemljišniku. Geodetskim elaboratom upisa objekta vlasničko stanje se ne mijenja.

Koji su dokumenti potrebni prilikom evidentiranja objekta u katastru i zemljišnoj knjizi?

Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama potrebni su slijedeći dokumenti:

 • kopija katastarskog plana
 • izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list
 • posjedovni list
 • dokaz o legalnosti objekta

Kojim aktom se dokazuje legalnost objekta?

Da bi objekt evidentirali u katastru i zemljišnoj knjizi, objekt mora biti legalan. Ovisno o vremenu građenja objekta, postoji više načina na koji se dokazuje legalnost. Prema novom Zakonu o gradnji (NN br. 153/2013) vrijedi slijedeće:

 • Građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole (odnosno drugog odgovarajućeg akta za građenje nadležnog tijela) izdane do 1. listopada 2007. tijelo graditeljstva izdaje na zahtjev stranke uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. Uz zahtjev podnositelj prilaže građevinsku dozvolu, odnosno drugi akt temeljem kojeg je građevina izgrađena. Uporabna dozvola izdaje se ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličina građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru. Dozvola se može izdati i za dio građevine.
 • Građevine izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva. Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnositelj zahtjeva prilaže: kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. (Uvjerenje o starosti objekta prije 15.02.1968. koje je izdao katastar itd.)

Kako se evidentiraju u katastru objekti građeni temeljem Geodetskog projekta?

Građevinu za koju je na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) izdana uporabna dozvola katastarski ured evidentira u katastru po službenoj dužnosti na temelju geodetskog projekta i izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s tim projektom. Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski projekt, ako ga katastarski ured nema.

Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja.